Policys

BNB:S AFFÄRSIDÉ

Med hög kompetens, engagemang och seriositet i planering och genomförande erbjuder Bröderna Näslund Byggare AB kunder i Stockholm och Södermanland renovering, ombyggnad och tillbyggnad av befintliga byggnader och lokaler, samt nyproduktion av kommersiella fastigheter. I vitt skilda uppdrag skapar vi mervärden och förutsättningar för bolaget - och för våra kunder, ägare, anställda och samhället - att växa och utvecklas. 

BNB:S POLICYS

KVALITETSPOLICY

Bröderna Näslund Byggares mål är att i alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Med rätt kvalitet menar vi att:

 • Vi i uppdraget följer alla gällande lag- och branschregler,
 • därutöver fullt ut levererar enligt köparens beställning och förväntningar samt
 • skapar ett mervärde för vår uppdragsgivare, våra medarbetare och ägare.

Vi arbetar målinriktat för att:

 • ständigt förbättra bolagets verksamhetssystem,
 • alla medarbetare ska visa engagemang för att alltid uppnå rätt kvalitet och aktivt arbeta med ständiga förbättringar och för att
 • våra uppdragsgivare i en nära dialog med oss ska få möjlighet att bidra med idéer och kritik, som utvecklar verksamheten.

Våra övergripande kvalitetsmål är att:

 • öka samtliga medarbetares engagemang för att minimera bolagets definierade kvalitetsrisker, samt att
 • ständigt utveckla styrningen och kontrollen av bolagets pågående uppdrag.

BNB:S MILJÖPOLICY

Bröderna Näslund Byggare AB:s målsättning är att minimera bolagets negativa inverkan på vår gemensamma miljö. Vi gör det genom att i den dagliga verksamheten uppfylla gällande miljölagstiftning samt genom att i vår produktion, i våra beslut och i vårt samarbete med beställare och leverantörer arbeta proaktivt med att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.

Inom bolaget arbetar vi för att minska bolagets påverkan på miljön genom:

 • mer effektiva transporter och lägre drivmedelsförbrukning,
 • hanteringen av verksamhetens avfall,
 • val av underentreprenörer,
 • reducerad materialförbrukning och
 • reducerad lokal påverkan via buller, damm och vibrationer.


I samverkan med våra beställare och samarbetspartners arbetar vi för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:

 • ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer och avtalspartners och
 • föreslå miljöanpassade lösningar för våra beställare.

ARBETSMILJÖPOLICY

I Bröderna Näslund Byggare är högsta ledningen medveten om att den har det yttersta ansvaret för en både fysisk och psykisk god arbetsmiljö.

Bröderna Näslund Byggares mål är att erbjuda alla anställda goda fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden, där vi aktivt arbetar för att minska risken för att drabbas av olyckor eller annan ohälsa. På bolaget ska råda ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat, genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare, plats för olikheter och att alla blir sedda och hörda. Det gör vi genom att:

 • Ständigt förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet genom uppföljning, utvärdering och åtgärder.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och syftar till att förebygga ohälsa, främja en god hälsa och erbjuda en välkomnande och inkluderande arbetsmiljö för alla medarbetare.
 • Inte i något sammanhang tolerera kränkande särbehandling eller trackaserier, verbalt eller i handling, vilket är skäl för erinran och i en förlängning varning.
 • Ge skyddsombud och övriga medarbetare möjlighet att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet.
 • Genom utbildning ge alla medarbetare kunskap om faror i verksamheten och hur dessa kan undvikas, samt vilket beteende som skapar en god arbetsplats för alla.
 • Alltid i alla entreprenader ha en arbetsmiljöplan, med en riskanalys med åtgärder för respektive projekt.
 • Medarbetare ska rapportera avvikelser i form av tillbud, olyckor, kränkande särbehandling eller trakasserier.
 • Ohälsa, tillbud, olyckor, kränkande särbehandling och trakasserier utreds. Vid behov upprättas handlingsplaner, i syfte att det inte ska hända igen.
 • Nära samarbeta med Företagshälsovården i frågor där bolaget saknar adekvat kompetens.

JÄMSTÄLLDSHETSPOLICY

I Bröderna Näslund Byggare är högsta ledningen medveten om att den har det yttersta ansvaret för att kvinnor och män ges lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Bolaget försäkrar att män och kvinnor inte bedöms eller värderas utifrån könstillhörighet – varje medarbetare ersätts och tillvaratas efter dennes kapacitet, erfarenhet och synsätt. Vi gör det genom att:

 • Ständigt förbättra det systematiska jämställdhetsarbetet, utifrån att betrakta arbetet som en ständigt pågående och daglig process.
 • Inte i något sammanhang tolerera sexistiska uttryck, verbalt eller i handling, vilket är skäl för erinran och i en förlängning varning.
 • Inse chefers roll som föredöme i jämställdhetsfrågor.
 • Använda lönesättningsmodeller som inte särskiljer kvinnor och män, där arbetsuppgifterna bedöms ha likvärdig karaktär i form av erfarenhet, kompetens och kapacitet.
 • Vid rekrytering internt och externt söka balans mellan könen, vilket inbegriper alla delar av verksamheten.
 • Förbättra möjligheterna till rekrytering av underrepresenterat kön genom att anpassa arbetets innehåll där det är möjligt.