BNB:s kvalitets- och miljöledning

Bröderna Näslund Byggares arbete för att minimera företagets miljöpåverkan och kvalitetssäkra vårt arbete utgör en integrerad del av vårt ledningssystem. Med våra miljö- och kvalitetspolicys uttrycker vi vårt åtagande gentemot kunder, medarbetare och samhället.

BNB:s miljöpolicy

Bröderna Näslund Byggare AB:s målsättning är att minimera bolagets negativa inverkan på vår gemensamma miljö. Vi gör det genom att i den dagliga verksamheten uppfylla gällande miljölagstiftning samt genom att i vår produktion, i våra beslut och i vårt samarbete med beställare och leverantörer arbeta proaktivt med att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.

Inom bolaget arbetar vi för att minska bolagets påverkan på miljön genom:

 • mer effektiva transporter och lägre drivmedelsförbrukning,
 • hanteringen av verksamhetens avfall,
 • val av underentreprenörer,
 • reducerad materialförbrukning och
 • reducerad lokal påverkan via buller, damm och vibrationer.

I samverkan med våra beställare och samarbetspartners arbetar vi för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att:

 • ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer och avtalspartners och
 • föreslå miljöanpassade lösningar för våra beställare.

Till våra övergripande mål och samverkan med bolagets intressenter kopplar vi årligen ett antal mätbara miljömål.

BNB:s kvalitetspolicy

Bröderna Näslund Byggares mål är att i alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Med rätt kvalitet menar vi att:

 • vi i uppdraget följer alla gällande lag- och branschregler,
 • därutöver fullt ut levererar enligt köparens beställning och förväntningar samt
 • skapar ett mervärde för vår uppdragsgivare, våra medarbetare och ägare.

Vi arbetar målinriktat för att:

 • ständigt förbättra ledningssystemet
 • alla medarbetare ska visa engagemang för att alltid uppnå rätt kvalitet och aktivt arbeta med ständiga förbättringar och för att
 • våra uppdragsgivare i en nära dialog med oss ska få möjlighet att bidra med idéer och kritik, som utvecklar verksamheten.

Våra övergripande kvalitetsmål

Öka samtliga medarbetares engagemang för att minimera bolagets definierade kvalitetsrisker.
Ständigt utveckla styrningen och kontrollen av bolagets pågående uppdrag.

Vårt arbetssätt

Så här arbetar vi för att säkerställa rätt kvalitet och ständiga förbättringar:

VI PLANERAR
Vi tar varje år fram ett antal kvalitetsmål och en handlingsplan för att nå målen. Målen ska ständigt göra oss bättre. Inget av våra uppdrag är det andra likt. Därför planerar vi alla våra uppdrag i detalj.

VI GÖR RÄTT
Vi har detaljerade checklistor för hur vi genomför våra olika typer av uppdrag - större totalentreprenader och generalentreprenader samt försäkringsskador och byggserviceuppdrag. Och alla våra anställda har tydliga ansvarsbeskrivningar kopplade till lika tydliga rutiner.

VI UTVÄRDERAR
Varje år genomför vi både interna och externa revisionen av vårt ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring. Genom besiktningar av varje uppdrag och genom att åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar säkerställer vi att våra uppdragsgivare är nöjda med vårt arbete. Vi träffar också våra uppdragsgivare genom kundaktiviteter och kundmöten. Då lyssnar vi på deras förslag till förbättringar och vad de tror om våra idéer.

VI FÖRBÄTTRAR
På schemalagda ledningsgruppsmöten, veckovisa projektmöten och regelbundna lagmöten med samtliga medarbetare samlar vi in erfarenheter från genomförda uppdrag. Vi frågar efter och tar in konkreta exempel på hur vi ständigt kan utveckla våra processer och arbetssätt. Samtidigt diskuterar vi våra kunders idéer och kritik. Resulterar dessa dialoger i en förändring informeras alla anställda och förändringen ligger alltid till grund för en revidering av de individuella ansvarbeskrivningarna och rutinerna.
Alla BNB:s medarbetare är utbildade och godkända för SSG Entré.

Samtliga medarbetare i BNB har genomgått säkerhetsutbildningen för entreprenörer inom industrin, SSG Entré. Det betyder i klartext att BNB kan åta sig uppdrag åt drygt 130 företag i Sverige, som ställer krav på att deras entreprenörer kan visa upp ett SSG-Entrepass för arbete och inpassering. Scania är ett av dessa företag.  SSG Entré säkerställer att BNB har en god och i industrin väl förankrad kunskap om risker i arbetsmiljö och potentiella faror.